2017 Publications 2017 Publications

最小化 最大化

ICCAS First-authored:

 1. Haijun Bin, Yankang Yang, Zhi–Guo Zhang,* Long Ye, Masoud Ghasemi, Shanshan Chen, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang, Chenkai Sun Lingwei Xue,Changduk Yang,Harald Ade,* Yongfang Li*, "9.73% Efficiency Nonfullerene All Organic Small Molecule Solar Cells with Absorption-Complementary Donor and Acceptor", J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5085-5094. DOI:10.1021/jacs.6b12826.
 2. Zhi-Guo Zhang,* Yankang Yang, Jia Yao, Lingwei Xue,Shanshan Chen, Xiaojun Li, William Morrison, Changduk Yang, Yongfang Li,* "Constructing a Strongly Absorbing Low-Bandgap Polymer Acceptor for High-Performance All-Polymer Solar Cells", Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(43), 13503–13507. DOI: 10.1002/anie.201707678. Web-published on Sept. 19, 2017.
 3. Lingwei Xue, Yankang Yang,Jianqiu Xu,Chunfeng Zhang,* Haijun Bin, Zhi–Guo Zhang,* Beibei Qiu,Xiaojun Li, Chenkai Sun, Liang Gao,Jia Yao, Xiaofeng Chen, Yunxu Yang,* Min Xiao and Yongfang Li*, "Side chain engineering on medium bandgap copolymers to suppress triplet formation for high efficiency polymer solar cells", Adv. Mater., 2017,29(40),1703344.DOI: 10.1002/adma.201703344.
 4. Lian Zhong,Liang Gao,Haijun Bin,Qin Hu,Zhi-Guo Zhang,*Feng Liu,* Zhanjun Zhang,*and Yongfang Li*,"High Efficiency Ternary Non-Fullerene Polymer Solar Cells with Two Polymer Donors and an Organic Semiconductor Acceptor", Adv. Energy Mater., 2017, 7(14), 1602215. DOI: 10.1002/aenm.201602215.
 5. Haijun Bin†, Lian Zhong†, Yankang Yang,Liang Gao, He Huang, Chenkai Sun,Xiaojun Li, Lingwei Xue,Zhi-Guo Zhang,* Zhanjun Zhang, Yongfang Li*, "Medium Bandgap Polymer Donor Based on Bi(trialkylsilylthienyl-Benzo[1,2-b:4,5-′]-difuran) for High Performance Nonfullerene Polymer Solar Cells", Adv. Energy Mater., 20177(20), 1700746, DOI: 10.1002/aenm.201700746.
 6. Beibei Qiu, Lingwei Xue, Yankang Yang, Haijun Bin, Yindong Zhang, Chunfeng Zhang,* Min Xiao, Katherine Park, William Morrison,Zhi-Guo Zhang,* and YongfangLi*, "All-Small-Molecule Nonfullerene Organic Solar Cells with High Fill Factor and High Efficiency over 10%", Chem Mater. 2017, 29(17), 7543–7553.
 7. Xiaojun Li, He Huang, Haijun Bin,Zhengxing Peng,Chenhui Zhu, Lingwei Xue,Zhi-Guo Zhang,Zhanjun Zhang,* Harald Ade,* YongfangLi*, "Synthesis and Photovoltaic Properties of a Series of Narrow Bandgap Organic Semiconductor Acceptors with Absorption Edge Reaching 900 nm", Chem. Mater., 2017, 29(23), pp 10130–10138.
 8. Xiaojun Li, Tinghai Yan,Haijun Bin,Guangchao Han, Lingwei Xue, Feng Liu,* Yuanping Yi, Zhi-Guo Zhang,Thomas P. Russell, YongfangLi*, "Insertion of double bond p-bridges of A-D-A acceptor for high performance near-infrared polymer solar cells", J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 22588-22597.
 9. Lingwei Xue,Yankang Yang,Haijun Bin,Zhi-Guo Zhang,* Jing Zhang, YunXu Yang *and Yongfang Li*, "Synthesis and Characterization of Arylenevinylenearylene–Naphthalene diimide Copolymers as Acceptor in All–Polymer Solar Cells", J. Polym. Sci. A: Polym. Chem., 2017, 55(10), 1757-176.
 10. Tinghai Yan, Haijun Bin, Yankang Yang, Lingwei Xue, Zhi–Guo Zhang,* Yongfang Li*, "Effect of Furan π-Bridge on the Photovoltaic Performance of D-A Copolymers Based on Bi(alkylthio-thienyl)benzodithiophene and Fluorobenzotriazole", Sci. China Chem. 2017, 60(4), 537-544.
 11. 宾海军,李永舫,"非富勒烯聚合物太阳电池研究进展",《高分子学报》,2017,9(9),1444-1460.(钱人元先生诞辰100周年纪念专辑,封面文章)
 12. 彭瑛, 李永舫. "聚合物太阳能电池阴极修饰层研究进展". 《中国科学: 化学》, 2017, 47, 532-553.(庆祝田昭武先生九十华诞专辑文章)Peng Y, Li Y. Research progress of cathode buffer layers of the polymer solar cells. Sci Sin Chim, 2017, 47, 532-553. doi: 10.1360/N032016-00214

ICCAS Collaborated:

 1. Yuze Lin,Fuwen Zhao,Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li,Shyamal K. K. Prasad,Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei,Wei Ma,Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li, and Xiaowei Zhan*, "Mapping Polymer Donors towards High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells", Adv. Mater., 2017,29(3), 1604155.
 2. Yongxi Li, Lian Zhong, Bhoj Gautam, Hai-Jun Bin, Jiu-Dong Lin, Fu-Peng Wu, Zhanjun Zhang, Zuo-Quan Jiang*, Zhi-Guo Zhang*, Kenan Gundogdu, Yongfang Li and Liang-Sheng Liao*, "A near-infrared non-fullerene electron acceptor for high performance polymer solar cells", Energy Environ. Sci., 2017, 10(7), 1610-1620.
 3. Shanshan Chen, Yujin An, Gitish K. Dutta, Yiho Kim, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li and Changduk Yang*, "A Synergetic Effect of Molecular Weight and Fluorine in All-Polymer Solar Cells with Enhanced Performance", Adv. Funct. Mater., 2017, 27(2), 1603564. (January 12, 2017) DOI: 10.1002/adfm.201603564.
 4. Fuwen Zhao, Yang Li, Zaiyu Wang, Yang Yang, Zhen Wang, Guiying He, Jianqi Zhang*, Li Jiang, Taishan Wang, Zhixiang Wei*, Wei Ma*, Bao Li, Andong Xia, Yongfang Li and Chunru Wang*, "Combining Energy Transfer and Optimized Morphology for Highly Efficient Ternary Polymer Solar Cells", Adv. Energy Mater., 2017, 7(13), 1602552.
 5. Jie Min, Yuriy N. Luponosov, Chaohua Cui, Bin Kan, Haiwei Chen, Xiangjian Wan, Yongsheng Chen, Sergei A. Ponomarenko, Yongfang Li and Christoph J. Brabec, "Evaluation of Electron Donor Materials for Solution-Processed Organic Solar Cells via a Novel Figure of Merit", Adv. Energy Mater2017, 7(18), 1700465, DOI: 10.1002/aenm.201700465.
 6. Shanshan Chen,Hye Jin Cho, Jungho Lee, Yankang Yang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, andChangduk Yang*, "Modulating the Molecular Packing and Nanophase blending via a Random Terpolymerization Strategy toward 11% Efficiency Non-Fullerene Polymer Solar Cells", Adv. Energy Mater., 2017, 7(21), 1701125.
 7. Guangbao Wu,Zhi-Guo Zhang,Yongfang Li,Caiyan Gao,*Xin Wang,*Guangming Chen*, "Exploring High-Performance n‑Type Thermoelectric Composites Using Amino-Substituted Rylene Dimides and Carbon Nanotubes", ACS Nano2017, 11, 5746−5752   
 8. Yonghai Li, Deyu Liu,Junyi Wang,Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Yanfang Liu, Tingting Zhu, Xichang Bao,* Mingliang Sun and Renqiang Yang*, "Crystalline Medium-Bandgap Light-harvesting Donor Material Based on β-Naphthalene Asymmetric-modified Benzodithiophene Moiety towards Efficient Polymer Solar Cells", Chem. Mater201729(19), 8249–8257.
 9. Wengong Wang,Ping Shen,*Xinning Dong,Chao Weng,Guo Wang,Haijun Bin, Jing Zhang,* Zhi-Guo Zhang,and Yongfang Li*, "Development of Spiro[cyclopenta[1,2‑b:5,4‑b′]dithiophene-4,9′-fluorene]-Based A‑π-D-π‑A Small Molecules with Different Acceptor Units for Efficient Organic Solar Cells",ACS Appl. Mater. Interfaces,2017, 9, 4614−4625.
 10. Shutao Xu, Liuliu Feng, Jun Yuan, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Hongjian Peng, Yingping Zou*, "A Hexafluoroquinoxaline Based Polymer for Nonfullerene Solar Cells Reaching 9.4% Efficiency",ACS Applied Materials & Interfaces2017,9(22), 18816-18825.
 11. Shaowei Shi, Xiaofeng Chen, Xubo Liu, Xuefei Wu, Feng Liu, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Thomas P. Russell, and Dong Wang*, "3D Structural Model of High-Performance Non-Fullerene Polymer Solar Cells as Revealed by High-Resolution AFM", ACS Appl. Mater. Interfaces20179, 24451–24455.
 12. Liuliu FengJun YuanZhenzhen ZhangHongjian PengZhi-Guo ZhangShutao XuYe LiuYongfang Li, and Yingping Zou*, "Thieno[3,2-b]pyrrolo-Fused Pentacyclic Benzotriazole-Based Acceptor for Efficient Organic Photovoltaics", ACS Appl. Mater. Interfaces20179(37), pp 31985–31992.
 13. Zhenghui Luo, Yuan Zhao, Zhi-Guo Zhang, Guanghao Li, Kailong Wu, Dongjun Xie, Wei Gao, Yongfang Li* and Chuluo Yang*,"Side-chain effects on energy-level modulation and device performance of organic semiconductor acceptors in organic solar cells", ACS Appl. Mater. Interfaces20179(39), pp 34146–34152.
 14. Zhenzhen Zhang, Liuliu Feng, Shutao Xu, Jun Yuan, Zhi-Guo Zhang, Hongjian Peng, Yongfang Li and Yingping Zou* "Achieving over 10% efficiency in a new acceptor ITTC and its blends with hexafluoroquinoxaline based polymers", J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 11286-11293. DOI: 10.1039/C7TA02486J.
 15. Guodong Xu, Liang Gao, Haitao Xu, Liqiang Huang, Yuanpeng Xie, Xiaofang Cheng, Yongfang Li, Lie Chen and Yiwang Chen*, "n-Type conjugated electrolytes cathode interlayer with thickness-insensitivity for highly efficient organic solar cells", J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 13807-13816, DOI: 10.1039/C7TA02444D.
 16. Tao Wang, Lihui Jiang, Jun Yuan, Liuliu Feng, Zhi-Guo Zhang, Jiannan Xiang, Yongfang Li and Yingping Zou, "A new fluoropyrido[3,4-b]pyrazine based polymer for efficient photovoltaics", Polym. Chem., 2017, 8, 2227-2234, DOI: 10.1039/C7PY00349H.
 17. Zheng Wan, Jie Yang, Yanan Liu, Shifan Wang, Yu Zhong, Cheng Li, Zhiguo Zhang, Guichuan Xing, Sven Huettner, Youtian Tao, Yongfang Li and Wei Huang,"Cyclometalated Pt complex-based random terpolymers for efficient polymer solar cells",Polym. Chem., 2017, 8, 4729-4737.
 18. Mingzhi Zhao, Zi Qiao, Xiaofeng Chen, Chenglin Jiang, Xiaoyu Li, Yongfang Li and Haiqiao Wang*,"High Photovoltaic Performance of As-casting Devices Based on New Quinoxaline-based Donor-Acceptor Copolymers", Polym. Chem., 2017, 8, 5688-5697.
 19. Xiaodong Liu, Yongxi Li, Peng Huang, Yi Zhou,*, Zuo-Quan Jiang,*, Bo Song, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao, Yonghao Zheng*, "Highly efficient and thickness-tolerable bulk heterojunction polymer solar cells based on P3HT donor and a low-bandgap non-fullerene acceptor",J. Power Sources2017364, 426e431.
 20. Weng, Chao; Gao, Liang; Zhang, Zhiguo; Liu, Zhaoxia; Tan, Songting*; Li, Yongfang, "A new polymer acceptor containing naphthalene diimide and 1,3,4-thiadiazole for all-polymer solar cells", J. Polym. Sci. B-Polym. Phys. 2017, 55, 990-996. DOI:10.1002/polb.24347.
 21. Wengong Wang, Guo Wang, Jie Yang, Jing Zhang*, Lixia Chen, Chao Weng, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Ping Shen*, "Effects of alkoxy substitution on molecular structure, physicochemical and photovoltaic properties of 2D-conjugated polymers based on benzo[1,2-b:4,5-b0]dithiophene and fluorinated benzothiadiazole", Chem. Phys. Lett., 2017, 672, 63–69.
 22. Zhou, Pengcheng; Yang, Yang; Chen, Xingguo; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang,"Design of a thiophene-fused benzotriazole unit as an electron acceptor to build D-A copolymers for polymer solar cells",J. Mater. Chem. C, 2017, 5(11), 2951.
 23. Peng, Hongjian; Luan, Xiangfeng; Feng, Liuliu; Yuan, Jun; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Zou, Yingping*, "Naphthodifuran-based zigzag-type polycyclic arene with conjugated side chains for efficient photovoltaics", Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19(22), 14289-14295.
 24. Hongwei Lei, Guang Yang, Xiaolu Zheng, Cong Chen, Junjie Ma,YaxiongGuo, Pingli Qin, Zhi-Guo Zhang*, Yongfang LiandGuojiaFang*, "Enhanced Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells Using High Mobility and Room Temperature Deposited Cu1.75S Nanocrystals as the Robust Hole-Transporting Layer", Solar RRL2017, 1(6), 1700038. DOI: 10.1002/solr.201700038.
 25. Yongxi Li, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Fu-Peng Wu, Hai-Jun Bin, Zhanjun Zhang, Lai Xu, Zuo-Quan Jiang, Zhi-Guo Zhang, Feng Liu, Thomas P. Russell, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao and Stephen R. Forrest, "Isomeric Effects of Solution Processed Ladder-Type Non-Fullerene Electron Acceptors", Solar RRL, 2017, 1(10), 1700107. DOI: 10.1002/solr.201700107.
 26. Qian Wang, Xisheng Zhang, Zhiwen Jin, Jingru Zhang, Zhenfei Gao, Yongfang Li, and Shengzhong Frank Liu, "Energy-Down-Shift CsPbCl3:Mn Quantum Dots for Boosting the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells", ACS Energy Letters20172(7), 1479–1486.
 27. Lixia Qiu, Hongjian Peng, Ye Liu, Beibei Qiu, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Yingping Zou*,, "Asymmetric medium bandgap copolymers and narrow bandgap small-molecule acceptor with over 7% efficiency", Organic Electronics, 2017, 45, 42-48.
 28. Shutao Xu, Liuliu Feng, Jun Yuan, V_era Cimrov, Guohui Chen, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Hongjian Peng, Yingping Zou*,"New m-alkoxy-p-fluorophenyl difluoroquinoxaline based polymers in efficient fullerene solar cells with high fill factor", Organic Electronics, 2017, 50, 7-15.
 29. He, Dingjun; Qiu, Lixia; Yuan, Jun; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Zou, Yingping, "An asymmetrical thieno[2,3-f] benzofuran (TBF)-based conjugated polymer for organic solar cells with high fill factor", Polymer, 2017, 114, 348-354.
 30. Zhang, Zhenzhen; Feng, Liuliu; Xu, Shutao; Liu, Ye; Peng, Hongjian; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Zou, Yingping, "A New Electron Acceptor with meta-Alkoxyphenyl Side Chain for Fullerene-Free Polymer Solar Cells with 9.3% Efficiency", Adv. Sci., 2017, 4(11), 1700152,DOI:10.1002/advs.201700152.
 31.  Lixia QiuJun YuanDingjun HeZhi-Guo Zhang,Yongfang Li,Yingping Zou*, "Two new medium bandgap asymmetric copolymers based on thieno[2,3-f]benzofuran for efficient organic solar cells", Dyes and Pigments, 2017, 140, 337-345.
 32. Junshuai Zhou, Xiangyue Meng*, Xiangfeng Zhang, Xia Tao, Zhiguo Zhang, Jinsong Hu, Chunru Wang, Yongfang Li and Shihe Yang*,"Low-temperature aqueous solution processed ZnO as an electron transporting layer for efficient perovskite solar cells", Mater. Chem. Front., 2017, 1, 802-806, DOI: 10.1039/C6QM00248J, Chemistry Frontiers.
 33. He, Dingjun; Qiu, Lixia; Yuan, Jun; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Zou, Yingping*, "Synthesis and photovoltaic properties of alkylthio phenyl substituted benzodifuran (BDF)-based conjugated polymers",Synth. Mat2017, 226, 31-38. DOI:10.1016/j.synthmet.2017.01.005
 34. Youtian Tao, Zhongyuan Xue, Shifan Wang, Jie Yang, Yu Zhong, Min Qian, Cheng Li, Zhiguo Zhang, Guichuan Xing, Sven Huettner, Yongfang Li, and Wei Huang, "Enhanced Power Conversion Efficiency in Iridium Complex based Terpolymers for Polymer Solar Cells",npj Flexible Electronicsaccepted on August 28, 2017.
 35. Wang, Qian; Jin, Zhiwen; Zhang, Xisheng; Gao, Zhenfei; Xu, Hua; Bin, Haijun; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Liu, Shengzhong (Frank), "Cellular Architecture-Based All-Polymer Flexible Thin-Film Photodetectors with High Performance and Stability in Harsh Environment", Adv. Mater. Technologies, 2017, 2(11) 1700185, DOI:10.1002/admt.201700185.
 36. Wang, Shi-fan, Liu, Ya-nan, Yang, Jie, Tao, You-tian, Guo, Yan, Cao, Xu-dong, Zhang, Zhi-guo, Li, Yong-fang, Huang, Wei,"Orthogonal solubility in fully conjugated donor-acceptor block copolymers: Compatibilizers for polymer/fullerene bulk-heterojunction solar cells", ChineseJ.Polym.Sci., 201735(2), 207-218.
 37. Liu Ye, Yuan Jun, Zou Yingping*, Li Yongfang, "Research Progress of the Furan-Containing Fused Ring Conjugated Organic Molecules and Polymers", Acta Chemica Sinica, 2017, 75(3), 257-270

Soochow University:

 1. Bing Guo, Wanbin Li, Xia Guo,* Xiangyi Meng, Wei Ma, Maojie Zhang,* and Yongfang Li, "High Efficiency Non-fullerene Polymer Solar Cells with Thick Active Layer and Large Area", Adv. Mater. 2017, 29(36), 1702291.
 2. Youdi Zhang,Xia Guo,* Bing Guo, Wenyan Su, Maojie Zhang,* and Yongfang Li*, "Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Perylene Monoimide Acceptor with High Open-Circuit Voltage of 1.3 V", Adv. Funct. Mater. 2017, 27(10), 1603892.
 3. Guiying Xu, Liang Shen, Chaohua Cui, Shanpeng Wen, Rongming Xue, Weijie Chen, Haiyang Chen, Jingwen Zhang, Yaowen Li*, Yongfang Li*, "Semitransparent Polymer Solar Cells Integrated Ultrathin Hybrid-Metal Electrode and Fine-Tuned Dielectric Mirrors: High-Performance and Coloring", Adv. Funct. Mater. 2017, 27(15), 1605908.
 4. Chaohua Cui, Yaowen Li*, Yongfang Li*, "Fullerene Derivatives for the Applications as Acceptor and Cathode Buffer Layer Materials for Organic and Perovskite Solar Cells", Adv. Energy Mater. 2017, 7(10), 1601251.
 5. Wenyan Su, Qunping Fan, Xia Guo, Xiangyi Meng, Zaozhao Bi, Wei Ma, Maojie Zhang*, Yongfang Li, "Two compatible nonfullerene acceptors with similar structures as alloy for efficient ternary polymer solar cells",Nano Energy, 201738, 510-517.
 6. Bing Guo, Wanbin Li, Xia Guo*, Xiangyi Meng, Wei Ma, Maojie Zhang*, Yongfang Li, "A novel wide bandgap conjugated polymer (2.0 eV) based on bithiazole for high efficiency polymer solar cells", Nano Energy, 2017, 34, 556-561.
 7. Qunping FanZhuo XuXia GuoXiangyi MengWanbin LiWenyan SuXuemei OuWei MaMaojie Zhang*, Yongfang Li, "High-performance nonfullerene polymer solar cells with open circuit voltage over 1 V and energy loss as low as 0.54 eV", Nano Energy, 2017, 40, 20-26.
 8. Xu, Zhuo; Fan, Qunping; Meng, Xiangyi; Guo, Xia*; Su, Wenyan; Ma, Wei; Zhang, Maojie*; Li, Yongfang, "Selenium-containing Medium Bandgap Copolymer for Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells with High Efficiency of 9.8%", Chem. Mater201729(11), pp 4811–4818.
 9. Qunping Fan, Wenyan Su, Xia Guo,* Xi Zhang, Zhuo Xu, Bing Guo, Lang Jiang, Maojie Zhang*, and Yongfang Li*,"A 1,1'-Vinylene-fused Indacenodithiophene-based Low Bandgap Polymer for Efficient Polymer Solar Cells", J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 5106-5114. DOI: 10.1039/C6TA11240D.
 10. Fan, Qunping; Su, Wenyan; Guo, Xia*; Wang, Yan; Chen, Juan; Ye, Chennan; Zhang, Maojie*; Li, Yongfang, "Side-chain engineering for efficient non-fullerene polymer solar cells based on a wide-bandgap polymer donor", J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 9204-9209. DOI:10.1039/c7ta02075a.
 11. Tiantian Cao, Ning Chen, Guangxin Liu, Yingbo Wan, José Darío Perea, Yijun Xia, Zhaowei Wang, Bo Song, Ning Li, Xiaohong Li, Yi Zhou, Christoph J. Brabec and Yongfang Li "Towards a full understanding of regioisomer effects of indene-C60 bisadduct acceptors in bulk heterojunction polymer solar cells",J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 10206-10219. DOI: 10.1039/C7TA01665D.
 12. Wanbin Li, Guangda Li, Xia Guo, Bing Guo, Zhaozhao Bi, Huan Guo, Wei Ma, Xuemei Ou, Maojie Zhang and Yongfang Li, "Efficient non-fullerene polymer solar cells based on a wide bandgap polymer of meta-alkoxy-phenyl-substituted benzodithiophene and difluorobenzotriazole",J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 19680-19686.
 13. Peng Huang, Yanfeng Liu, Kaicheng Zhang, Ligang Yuan, Dahua Li, Guangliang Hou, Bin Dong, Yi Zhou*, Bo Song* and Yongfang Li, "Catechol derivatives as dopants in PEDOT:PSS to improve the performance of p–i–n perovskite solar cells", J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 24275-24281.
 14. Peng Huang, Zhaowei Wang, Yanfeng Liu, Kaicheng Zhang, Ligang Yuan, Yi Zhou*, Bo Song*, and Yongfang Li, "Water-Soluble 2D Transition Metal Dichalcogenides as the Hole-Transport Layer for Highly Efficient and Stable p–i–n Perovskite Solar Cells", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 25323–25331.
 15. Yue Wu, Yan Zou, Hang Yang, Yaowen Li, Hongkun Li, Chaohua Cui*, andYongfang Li, "Achieving over 9.8% Efficiency in Nonfullerene Polymer Solar Cells by Environmental-Friendly Solvent-Processing",ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(42), pp 37078–37086.
 16. Ligang YuanJie LiZhao-wei WangPeng HuangKai-cheng ZhangYanfeng LiuKai ZhuZhendong LiTiantian CaoBin DongYi Zhou*Mi Zhou*Bo Song*, and Yongfang Li,"Diblock Copolymer PF-b-PDMAEMA as Effective Cathode Interfacial Material in Polymer Solar Cells",ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9(49), pp 42961–42968, DOI: 10.1021/acsami.7b11648, Publication Date (Web): November 27, 2017
 17. Li, Hongkun, Chi, Weiwen, Liu, Yajing, Yuan, Wei, Li, Yaowen, Li, Yongfang, Tang, Ben Zhong, "Ferrocene-Based Hyperbranched Polytriazoles: Synthesis by Click Polymerization and Application as Precursors to Nanostructured Magnetoceramics",Macromol.RapidCommun.2017,38(17),1700075
 18. Qunping Fan, Wenyan Su, Xiangyi Meng, Xia Guo*, Guangda Li, Wei Ma, Maojie Zhang*, Yongfang Li, "High-Performance Non-Fullerene Polymer Solar Cells Based on Fluorine Substituted Wide Bandgap Copolymers Without Extra Treatments", Solar RRL,20171(5), 1700020. DOI:10.1002/solr.201700020. May 2017,
 19. Youdi Zhang, Xia Guo,*Wenyan Su, Bing Guo,ZhuoXu,Maojie Zhang,* Yongfang Li*, Perylene Diimide-Benzodithiophene D-A Copolymers as Acceptor in All-Polymer Solar Cells, Organic Electronics, 2017, 41, 49-55.
 20. Zhu, Kai; Tang, Dandan; Zhang, Kaicheng; Wang, Zhaowei; Ding, Lan; Liu, Yanfeng; Yuan, Ligang; Fan, Jian, Song, Bo; Zhou, Yi; Li, Yongfang, "A two-dimension-conjugated small molecule for efficient ternary organic solar cells", Org. Electronics, 2017, 48, 179-187.
 21. Hongkun Li*, Wei YuanHexiang HeZhihui ChengCanlong FanYonggang YangKam Sing WongYongfang LiBen ZhongTang*,"Circularly polarized luminescence and controllable helical self-assembly of an aggregation-induced emission luminogen",Dyes and Pigments2017, 138, 129-134.
 22. Xiaodong Liu, Peng Huang, Qingqing Dong, Zhaowei Wang, Kaicheng Zhang, Hao Yu, Ming Lei, Yi Zhou*, Bo Song* and Yongfang Li*, "Enhancement of the efficiency and stability of planar p-i-n perovskite solar cells via incorporation of an amine-modified fullerene derivative as a cathode buffer layer", Sci. China Chem. 2017, 60 (1), 136-143.
 23. Wang, Yiwen; Wu, Bo); Wu, Zhenghui; Lan, Zhaojue; Li, Yongfang; Zhang, Maojie; Zhu, Furong, "Origin of Efficient Inverted Nonfullerene Organic Solar Cells: Enhancement of Charge Extraction and Suppression of Bimolecular Recombination Enabled by Augmented Internal Electric Field", J. Phys. Chem. Lett., 2017, 8(21), 5264-5271.