2013 Publications 2013 Publications

最小化 最大化

1. Yuze Lin, Yongfang Li,* Xiaowei Zhan*, "A Solution-Processable Electron Acceptor Based on Dibenzosiloleand Diketopyrrolopyrrole", Adv. Energy Mater., 2013, 3, 724-728.

Shusheng Li, Ming Lei*, Menglan Lv, Scott E. Watkins, Zhan'ao Tan*, Jin Zhu, Jianhui Hou, 2.Xiwen Chen* and Yongfang Li*, "[6,6]-Phenyl-C61- Butyric Acid Dimethylamino Ester as Cathode Buffer Layer for High Performance Polymer Solar Cells",Adv. Energy Mater. 2013, 3(12), 1569–1574.

3. Suling Shen, Pei Jiang, Chang He*, Jing Zhang, Ping Shen, Yuanping Yi*, Zhanjun Zhang,Zhibo Li, Yongfang Li*, "Solution-processable organic molecule photovoltaic materials with bithienyl-benzodithiophene central unit and indenedione end groups", Chem. Mater. 2013, 25, 2274-2281.

4. Jie Min, Zhi-Guo Zhang*,Maojie Zhang, Yongfang Li*, "Synthesis and photovoltaic properties of a D-A copolymer of dithienosilole and fluorine-substituted-benzotriazole", Polym. Chem. 2013, 4, 1467-1473.

5. Yongfang Li, "Fullerene bisadduct acceptor photovoltaic materials for polymer solar cells", Chem. Asian J. 2013. 8(10), 2316-2328.

6.Weiyi Zhou, Zhi-Guo Zhang, Lanchao Ma, Yongfang Li, Xiaowei Zhan*, "Dithienocoronene diimide based conjugated polymers as electron acceptors for all-polymer solar cells", Solar Energy Materials & Solar Cells 2013, 112, 13–19.

7. Pei Cheng, Qinqin Shi, Yuze Lin, Yongfang Li, Xiaowei Zhan*, "Evolved structure of thiazolothiazole based small moleculestowards enhanced efficiency in organic solar cells", Organic Electronics, 2013, 14 (2), 599-606.

8. Suling Shen, Lei Gao, Chang He*, Zhanjun Zhang*, Qingjiang Sun, Yongfang Li*, "A star-shaped oligothiophene with triphenylamine as core and octyl cyanoacetate as end groups for solution-processed organic solar cells", Organic Electronics2013, 14(3), 875-881.

9. Siyuan Zhang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li*, "Synthesis and photovoltaic properties of a polythiophene derivative with triphenylamine-vinylene conjugated side chain attaching carbonyl end group", Adv. Polym. Technol. 2013, 32: E822-E831.

10.  Pei Cheng, Yongfang Li and Xiaowei Zhan,* DMF-assisted solution process boosts the efficiency in P3HT:PCBM solar cells up to 5.31%, Nanotechnology, 2013, 24, 484008.

11.  Yuze Lin, Haifeng Wang, Yongfang Li, Daoben Zhu, and Xiaowei Zhan*, A star-shaped electron acceptor based on 5,5′-bibenzothiadiazole for solution processed solar cells, J. Mater. Chem. A, 2013,1, 14627-14632.12.   Yuze Lin, Lanchao Ma, Yongfang Li, Yunqi Liu, Daoben Zhu, and Xiaowei Zhan,* A Solution-Processable Small Molecule Based on Benzodithiophene and Diketopyrrolopyrrole for High-Performance Organic Solar Cells, Adv. Energy Mater., 2013, 3(9), 1166-1170

12. Yuze Lin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Daoben Zhu, and Xiaowei Zhan,* One, two and three-branched triphenylamine-oligothiophene hybrids for solution-processed solar cells, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 5128-5135.

13. Ping Shen, Haijun Bin, Lu Xiao, and Yongfang Li. Ehancing Photovoltaic Performance of Copolymers Containing Thiophene Unit with D–A Conjugated Side Chain by Rational Molecular Design Macromolecules 2013 46 (24), 9575-9586

14.Shaowei Shi, Xiaodong Xie, Pei Jiang, Song Chen, Liwei Wang, Meng Wang, Haiqiao Wang*, Xiaoyu Li*, Gui Yu*, and Yongfang Li*, "Naphtho[1,2-b:5,6-b']dithiophene-Based Donor-Acceptor Copolymer Semiconductors for High-Mobility Field-Effect Transistors and Efficient Polymer Solar Cells", Macromolecules, 2013, 46, 3358−3366.

15.Xiaochen Wang, Pei Jiang, Yu Chen, Hao Luo, Zhiguo Zhang, Haiqiao Wang*, Xiaoyu Li*, Gui Yu*, and Yongfang Li*, "Thieno[3,2-b]thiophene-Bridged D-π-A Polymer Semiconductor Based on Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene and Benzoxadiazole", Macromolecules, 2013, 46, 4805-4812.

16.Bo Liu, Xuewen Chen, Yuehui He, Yongfang Li, Xinjun Xu, Lu Xiao, Lidong Li, Yingping Zou*, "New alkylthienyl substituted benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-basedpolymers for high performance solar cells", J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 570–577.

17.Zhan'ao Tan,* Deping Qian, Wenqing Zhang,Liangjie Li, Yuqin Ding, Qi Xu, Fuzhi Wang, Yongfang Li*, "Efficient and stable polymer solar cells with solution-processed molybdenum oxide interfacial layer", J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 657–664.

18.Shaowei Shi, Pei Jiang, Shunquan Yu, Liwei Wang, Xiaochen Wang, Meng Wang, Haiqiao Wang*, Yongfang Li* and Xiaoyu Li*, "Efficient polymer solar cell based on a broad bandgap D-A copolymer of "zig-zag" naphthodithiophene and thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione", J. Mater. Chem. A, 2013, 1(5), 1540-1543.

19.Jun Yuan, Lu Xiao, Bo Liu, Yongfang Li, Yuehui He, Chunyue Pan, Yingping Zou*, "New alkoxylphenyl substituted benzo[1,2-b:4,5-b'] dithiophene-based polymers: synthesis and application in solar cells", J. Mater. Chem. A, 2013,1, 10639-10645.

20.Bo Liu, Xuewen Chen, Yingping Zou*, Yuehui He, Lu Xiao, Xinjun Xu, Lidong Li, Yongfang Li*,"A Benzo[1,2-b:4,5-b']difuran- and Thieno-[3,4-b]thiophene-Based Low Bandgap Copolymer for Photovoltaic Applications", Polym. Chem., 2013, 4, 470-476.

21.Yi Zhang, Lei Gao, Chang He, Qingjiang Sun*, Yongfang Li*, "Synthesis and photovoltaic properties of two-dimension-conjugated D-A copolymers based on benzodithiophene or benzodifuran units", Polym. Chem. 2013, 4, 1474-1481.

22.Gaoling Yang, Haizheng Zhong*, Rui Liu, Yongfang Li, BingSuo Zou, "In-situ Aggregation of ZnSe Nanoparticles into Supraparticles: Shape Control and Doping Effects", Langmuir, 2013, 29 (6), 1970–1976.

23.Qi Xu, Deping Qian, Fuzhi Wang, Liangjie Li, Shusheng Li, Xiaohe Tu, Gang Sun, Xuliang Hou, Jianhui Hou*, Yongfang Li*, Zhan'ao Tan,*,"Construction of Planar and Bulk Integrated Heterojunction Polymer Solar Cells using Cross-linkable D-A Copolymer", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 6591-6597.

24.Qi Xu, Fuzhi Wang, Zhan'ao Tan*, Liangjie Li, Shusheng Li, Xuliang Hou, Gang Sun, Xiaohe Tu, Jianhui Hou*, Yongfang Li*, High-performance polymer solar cells with solution-processed and environment friendly CuOx anode buffer layer, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5(21), 10658–10664

25.Yajie Zhang, Jin Fang, Chang He, Han Yan, Zhixiang Wei*and Yongfang Li, "An integrated energy harvesting system by combining the advantagesof polymer solar cells and thermoelectric devices", J. Phys. Chem.C, 2013,117, 24685–24691.

26.Fei Cheng, Guojia Fang*, Xi Fan, Huihui Huang, Qiao Zheng, Pingli Qin, Hongwei Lei, Yongfang Li, "Enhancing the performance of P3HT:ICBA based polymer solar cells using LiF as electron collecting buffer layer and UV–ozone treated MoO3 as hole collecting buffer layer", Solar Energy Materials & Solar Cells, 2013,110,63–68.

27.Xi Fan, Shishang Guo*, Guojia Fang*, Caimao Zhan, Hao Wang, Zhiguo Zhang, Yongfang Li, "An efficient PDPPTPT:PC61BM-basedtandempolymersolarcells with a Ca/Ag/MoO3 intermediate layer", Solar Energy Materials & Solar Cells 2013, 113, 135–139.

28.Ping Shen*, Xuewen Chen, Haijun Bin, Yongfang Li*, Side Chain Effect on Photovoltaic Properties of D-A Copolymers Based on Benzodithiophene and Thiophene-Substituted Bithiazole, Organic Electronics,2013, 14(12), 3152-3162.

29.Pei Jiang, Shaowei Shi, Song Chen, Xiaochen Wang, Haiqiao Wang*, Yongfang Li* and Xiaoyu Li*, "Synthesis and Characterization of Porphyrin-Based D-π-A Conjugated Polymers for Polymer Solar Cells", J. Polym. Sci. A: Polym. Chem., 2013, 51, 2243–2251.

30.Xiaochen Wang, Chen Gao, Kai Wang, Xi Fan, Haiqiao Wang*, Xiaoyu Li*, Zhiguo Zhang* and Yongfang Li*, "Synthesis and Electronic Energy LevelRegulation of Imide-fused Poly(Thienylene Vinylene) Derivatives", J. Polym. Sci. A: Polym. Chem., accepted on August 20, 2013.

31.Bo Liu, Xuewen Chen, Yuehui He, Lu Xiao, Yongfang Li, Kechao Zhou, Ling Fan and Yingping Zou*, "Alkyl substituted naphtho[1, 2-b: 5, 6-b9]difuran as a new building block towards efficient polymer solar cells", RSC Advances, 2013, 3, 5366-5369.

32.Lu Xiao,Bo Liu,Xuewen Chen,Yongfang Li,Wanjun Tang,Yingping Zou*, "Fluorine Substituted Benzothiazole-Based Low Bandgap Polymers forPhotovoltaic Applications", RSC Advances, 2013, 3, 11869-11876.

33.Kun Wang, Pei Jiang, Zhiguo Zhang, Qiang Fu*, Yongfang Li*, "Synthesis and photovoltaicproperties of D-A copolymers based on 11,12-difluorodibenzo[a,c]phenazineacceptor unit" , Macromol. Chem. Phys., 2013, 214, 1772−1779.

34.Xi Fan, Guojia Fang, Fei Cheng, Pingli Qin,Huihui Huang,Yongfang Li*,"Efficient polymer solar cells based on PBDTTT-C-T:PC70BM with NiOx buffer layer",J. Phys. D. Appl. Phys. 2013, 46, 305106.

35.GAO Lei, ZHANG Jing, HE Chang*, SHEN SuLing, ZHANG Yi, LIU HongTao, SUN QingJiang*, LI YongFang*, "Synthesis and photovoltaic properties of a star-shaped molecule based on triphenylamine core and branched terthiopheneend groups", Science China Chemistry, 2013, 56, 997-1003.

36.Menglan Lv, Shusheng Li, Jacek Jasieniak, Jianhui Hou, Scott E. Watkins, Jin Zhu,* Zhan'ao Tan*, Yongfang Li,*  Xiwen Chen*, "Hyperbranched Conjugated Polymer as Cathode Interlayer for High Performance Polymer Solar Cells", Adv. Mater., 2013, 25(47), 6889–6894