2014 Publications 2014 Publications

最小化 最大化
 1. Chaohua Cui,Wai-Yeung Wong* and Yongfang Li*, "Improvement of Open-Circuit Voltage and Photovoltaic Properties of 2D-Conjugated Polymers by Alkylthio Substitution", Energy Environ. Sci2014, 7, 2276-2284.
 2. Zhi-Guo Zhang, Boyuan Qi, Zhiwen Jin, Dan Chi, Zhe Qi, Yongfang Li* and Jizheng Wang*, "Perylene Diimides: a Thickness-Insensitive Cathode Interlayer for High Performance Polymer Solar Cells", Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1966-1973.
 3. Xia Guo, Maojie Zhang*,Chaohua Cui, Jianhui Hou*, Yongfang Li*, "Efficient Polymer Solar Cells Based on Poly(3-hexylthiophene) and Indene-C60Bisadduct Fabricated withNon-Halogenated Solvents", ACS Appl. MaterInterfaces, 2014, 6, 8190–8198
 4. Ping Shen, Haijun Bin, Yi Zhang, Yongfang Li*, "Synthesis and optoelectronic properties of new D-A copolymers based on fluorinatedbenzothiadiazole and benzoselenadiazole", Polym. Chem2014, 5 (2), 567 - 577.
 5. Kun Wang, Yuan Zhao,Wenli Tang,Zhi-Guo Zhang,*Qiang Fu,*and Yongfang Li*, "High open-circuit voltage polymer solar cellsbased on D-A copolymer of indacenodithiophene and fluorine-substitutedbenzotriazole" , Organic Electronics, 2014, 15, 818-823.
 6. Jing Zhang, Chang He*, Zhi-Guo Zhang, Dan Deng, Maojie Zhang, Yongfang Li*, "D-A-D Structured Organic Molecules with Diketopyrrolopyrrole Acceptor Unit for Solution-Processed Organic Solar Cells", Philosophical Transactions A. 2014, 372, 20130009.
 7. Zhan'ao Tan*, Liangjie Li, Fuzhi Wang, Qi Xu, Shusheng Li, Gang Sun, Xiaohe Tu, Xuliang Hou, Jianhui Hou*,Yongfang Li*, "Solution-processed rhenium oxide, a versatile anode buffer layer for high performance polymer solar cells with enhanced light harvest", Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1300884.
 8. J. Min*, Y. N. Luponosov, Z-G. Zhang, S. A. Ponomarenko, T. Ameri, Y. F. Li, C. J. Brabec, "Interface design to improve the performance and stability of solution-processed small molecule conventionalsolar cells", Adv. Energy. Mater, 2014, 4, 1400816.
 9. Zhan'ao Tan*, Shusheng Li, Fuzhi Wang, Deping Qian, Jun Lin, Jianhui Hou, and Yongfang Li*, High performance polymer solar cells with as-prepared zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer, Scientific Report., 2014, 4, 4691.
 10. Pengcheng Zhou, Zhi-Guo Zhang,* Yongfang Li, Xingguo Chen,* Jingui Qin, "Thiophene-fused Benzothiadiazole: A Novel Electron-Acceptor Unit to Build D-A Copolymers for Highly Efficient Polymer Solar Cells", Chem. Mater.,2014,26, 3495-3501.
 11. Ji-Hoon Kim, Seung Ah Shin, Jong Baek Park, Chang Eun Song, Won Suk Shin, Hoichang Yang, Yongfang Li and Do-Hoon Hwang*, "Fluorinated Benzoselenadiazole-based Low-Band–Gap Polymers for High Efficiency Inverted Single and Tandem Organic Photovoltaic Cells", Macromolecules, 2014, 47(5), pp 1613–1622.
 12. Fuzhi Wang, Gang Sun, Cong Li, Jiyan Liu, Siqian Hu, Hua Zheng, Zhan'ao Tan*,Yongfang Li*, "Finding the LostOpen-circuit Voltage in Polymer Solar Cells by UV-Ozone-Treating the NickelAcetate Anode Buffer Layer", ACS Appl. Mater.Interfaces, 2014. 6,9458–9465.
 13. Kai Wang, Chao Yi, Xiaowen Hu, Chang Liu, Yan Sun, Jianhui Hou, Yongfang Li, Jie Zheng, Steven Chuang, Alamgir Karim, and Xiong Gong*, "Enhanced Performance of Polymer Solar Cells using PEDOT:PSS Doped with Fe3O4Magnetic Nanoparticles Aligned by an External Magnetostatic Field as an Anode Buffer Layer", ACS Appl. MaterInterfaces, 20146 (15), 13201–13208.
 14. Chao Yi, Kan Yue, Wen-Bin Zhang, Xiaocun Lu, Jianhui Hou, Yongfang Li, Lin Huang, George R. Newkome, Stephen Z. D. Cheng and Xiong Gong*, Conductive Water/Alcohol Soluble Neutral Fullerene Derivative as an Interfacial Layer for Inverted Polymer Solar Cells with High Efficiency, ACS Appl. Mater. Interfaces20146 (16), 14189–14195.
 15. Xiaochen Wang, Zhi-Guo Zhang, Hao Luo, Song Chen, Shunquan Yu, Haiqiao Wang*, Xiaoyu Li*, Gui Yu*, and Yongfang Li*, "Effects of Fluorinationon the Propertiesof Thieno[3,2-b]thiophene-Bridged Donor-π-Acceptor Polymer Semiconductors", Polym. Chem. 2014, 5, 502-511.
 16. Bo Liu, Beibei Qiu, Xuewen Chen, Lu Xiao, Yongfang Li, Yuehui He, Lihui Jiang and Yingping Zou, "High performance polymer solar cells based on a two dimensional conjugated polymer from alkylthienyl-substituted benzodifuran and benzothiadiazole", Polym. Chem.,2014, 5, 5002-5008.
 17. Fuzhi Wang, Qi Xu, Zhan'ao Tan*, Liangjie Li, Shusheng Li, Xuliang Hou, Gang Sun, Xiaohe Tu, Jianhui Hou, Yongfang Li*,"Efficient Polymer Solar Cells with a Solution-Processed and thermal-annealing-free RuO2 Anode Buffer Layer", J. Mater. Chem. A,2014. 2(5), 1318-1324.
 18. Ling Fan, Ruili Cui, Xiuping Guo, Dong Qian, Beibei Qiu, Jun Yuan, Yongfang Li, Wenlong Huang, Junliang Yang, Weifang Liu, Xinjun Xu, Lidong Li and Yingping Zou, "A new two-dimensional donor/acceptor copolymer based on 4,8-bis(2′-ethylhexylthiophene)thieno[2,3-f]benzofuran for high-performance polymer solar cells", J. Mater. Chem. C, 2014,2, 5651-5659.
 19. Jinjin Liu, Wanting Yang, Yunchao Li*, Louzhen Fan, Yongfang Li*,"Electrochemical Studies of the Size, Ligand and Composition Effect on the Band Structures of CdSe, CdTe and their AlloyNanocrystals",Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 4778-4788.
 20. Xiaohe Tu, Fuzhi Wang, Cong Li, Zhan'ao Tan*, Yongfang Li*, "Solution-Processed and Low-Temperature Annealed CrOx as Anode Buffer Layer for Efficient Polymer Solar Cells", J. Phys. ChemC 2014, 118 (18), 9309-9317.
 21. Meng Wang, Shaowei Shi,Di Ma, Keli Shi, Chen Gao, Liwei Wang, Gui Yu*, Yongfang Li*, Xiaoyu Li*, and Haiqiao Wang*. "Effect of Extended π-Conjugation Structure of Donor–Acceptor Conjugated Copolymers on the Photoelectronic Properties"Chem. Asian J., 2014, 9, 2961-2969.
 22. Wenli Tang, Dazhen huang, Chang He*, Yuanping Yi, Jing Zhang, Chongan Di*, Zhanjun Zhang*, Yongfang Li*, "Solution-Processed small molecules based on Indacenodithiophene for high performance thin-film transistors and organic solar cells", Organic Electronics, 2014, 15, 1155-1165.
 23. Hai-Fen Feng, Wei-Fei Fu, Liangjie Li, Qing-Cai Yu, Hua Lu, Jun-Hua Wan, Min-Min Shi, Hong-Zheng Chen, Zhan'ao Tan, Yongfang Li, Organic Electronics, 201415 (10), 2575-2586.
 24. Haijun Bin, Lu Xiao, Yong Liu, Ping Shen*, Yongfang Li*, "Effects of donor unit and π-bridge on photovoltaic properties of D−A copolymers based on benzo[1,2-b:4,5-c′]-dithiophene-4,8-dione acceptor unit", J. Polym. Sci. A: Polym. Chem.2014,52,1929-1940.
 25. Kun Wang, Zhi-Guo Zhang, Qiang Fu*, Yongfang Li*, "Synthesis and Photovoltaic Properties of a D-A Copolymer Based on 2,3-Di(5-hexylthiophen-2-yl)quinoxaline Acceptor Unit", Macromol. Chem. Phys. 2014, 215(7), 597-603
 26. Lu Xiao, Jun Yuan, Yingping Zou, Bo Liu, Jinzhi Jiang, Yan Wang, Lihui Jiang, Yongfang Li, "A new polymer from fluorinated benzothiadiazole and alkoxylphenyl substituted benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene: Synthesis and photovoltaic applications", Synth. Met., 2014, 187, 201.
 27. Lei Gao, Jing Zhang, Chang He*, Yi Zhang, Qingjiang Sun*, Yongfang Li*, "Effect of additive on the photovoltaic properties of organic solar cells based on a triphenylamine-containing bi-armed molecule", Sci. China Chem. 2014, 57, 966-972.
 28. Ji-Hoon Kim, Chang Eun Song, In-Nam Kang, Won Suk Shin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, and Do-Hoon Hwang*, "Conventional and Inverted Photovoltaic Cells Fabricated Using New Conjugated Polymer Comprising Fluorinated Benzotriazole and Benzodithiophene Derivative", Bull. Korean Chem. Soc. 2014, 35(5), 1356-1364.
 29. Yuze Lin, Yifan Wang, Jiayu Wang, Jianhui Hou, Yongfang Li, Daoben Zhu, Xiaowei Zhan*, "A Star-Shaped Perylene DiimideElectron Acceptor for High-Performace Organic Solar Cells", Adv. Mater2014, 26, 5137–5142.
 30. Yuze Lin , Lanchao Ma , Yongfang Li , Yunqi Liu , Daoben Zhu , and Xiaowei Zhan *, "Small-Molecule Solar Cells with Fill Factors up to 0.75 via a Layer-by-Layer Solution Process", Adv. Energy Mater., 2014, 4, 1300626.
 31. Pei Cheng, Jianhui Hou, Yongfang Li and Xiaowei Zhan*, "Layer-by-Layer Solution-Processed Low-Bandgap Polymer-PC61BM Solar Cells with High Efficiency",  Adv. Energy Mater., 2014, 4, 1301349.
 32. Yuze Lin , Jiayu Wang , Shuixing Dai , Yongfang Li , Daoben Zhu , and Xiaowei Zhan *, "A Twisted Dimeric Perylene Diimide Electron Acceptor for Efficient Organic Solar Cells", Adv Energy Mater, 2014,4, 1400420.
 33. Pei Cheng, Long Ye, Xingang Zhao, Jianhui Hou, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, "Binary additives synergistically boost the efficiency of all-polymer solar cells up to 3.45%",  Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1351-1356.
 34. Pei Cheng,Yongfang Li, Xiaowei Zhan*, "Efficient ternary blend polymer solar cells with indene-C60bisadduct as an electron-cascade acceptor", Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2005-2011.
 35. Huitao Bai, Yifan Wang, Pei Cheng, Yongfang Li, Daoben Zhu, and Xiaowei Zhan*, "A-D-A Small Molecules Based on Indacenodithiophene for Efficient Organic Solar Cells", ACS Appl. MaterInterfaces, 2014, 6, 8426-8433.
 36. HuitaoBai,Pei Cheng,Yifan Wang, Lanchao Ma, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan*, "A bipolar small molecule based onindacenodithiophene and diketopyrrolopyrrole for solution processed organic solar cells", J. Mater. Chem. A,2014,2,778-724.
 37.